Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı

3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticari işlemlerde taşınır rehinlere ilişkin yeni düzenlemeleri taşıyan 6750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu”nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya kadar, Erdoğan, 6750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu”nu, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Yasa ile teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması, rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolları sunarak finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçlanıyor.

Buna tarafından; borca güvence teşkil etmek üzere kurulan ve konusu kanunda sanılan taşınır varlıklar olan rehinli işlemlere uygulanacak olan yasa, sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmayacak.

Tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen taşınırlar, düzenleme zarfında yer almayacak.

Rehin sözleşmesi; kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftlik sahibi, üretici örgütü, hür meslek erbabı hakiki ve tüzel kişiler aralarında, tacir ve/veya esnaflar aralarında yapılacak.

Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle kurulacak. Rehin sözleşmesi, elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenecek. Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile kayıt edilebilmesi için sözleşmenin tehlikesiz elektronik imzayla onaylanması şartı aranacak. Yazılmış olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzaları noterce onaylanacak ya da kontrat sicil yetkilisinin huzurunda imzalanacak.

Yasada, rehin sözleşmesinin düzenlenme yöntem ve esasları, rehin sözleşmesinin gerekli unsurları sıralanıyor.

Tesis edilen bir sözleşme gereğince üzerinde rehin kurulan bir varlığın, ikinci bir rehne konu edilebilmesine olanak sağlanacak. Mülk ve hizmet üretimini kesintiye uğratmamak nedeniyle rehin verenin rehinli varlık üzerindeki tasarruf hakları korunacak.

Rehnin sicile tescilinden doğacak masraflar, kontrat serbestisi çerçevesinde tarafların iradesine bırakılacak.

– Rehin hakkı kurulacak taşınır varlıklar

Rehin hakkı, şu taşınır varlıklar üzerinde kurulabilecek:

“Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, alet ve donanım, araç, donanım, cihaz, meslek makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/ya da işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon, sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, yargı ve paylı sahiplik hakları.”

Rehin hakkı, bu varlıklardan biri ya da birden fazlası üzerinde kurulabilecek. Böylece işletmelere rehin olarak gösterebilecekleri taşınırlar konusunda serbestlik tanınacak.

Bunların borcu karşılaması halinde işletmenin tamamına rehin konulamayacak.

Rehin verenin mevcut ya da müstakbel taşınır varlıkları ile bu varlıkların getirileri de rehin dahilinde kullanılabilecek.

Üçüncü bir kişiye taşınır varlığını bir başka biri adına rehnetme imkanı sağlanacak.

İşletmelerin müstakbel taşınır varlıkları üstünde rehin hakkı kurulabilecek. Rehinli müstakbel taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisi, bu varlıkların mülkiyete konu edilmesini müteakip kullanılabilecek.

Her cins sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacaklar, rehne konu edilebilecek.

Mevzuatı gereği özel sicillerine kaydı gereken rehinler sicile bildirilecek, buna ilişkin yöntem ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenecek.

Taşınır varlık üzerindeki rehin hakkı, o varlığın bütünleyici parçasını da kapsayacak. Taraflar, taşınır varlığın mevcut veya daha sonra ilave edilen eklentilerinin rehin kapsamına alınmasını ayrıca kararlaştırabilecek.

Birleşen ya da karışan taşınır varlıklar üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Bir taşınırın diğer bir taşınırla tamamlayıcı parçası olacak şekilde karışması ya da birleşmesi halinde rehin hakkı o taşınır varlığın tamamı üzerinde tesis edilmiş sayılacak.

– Rehinli Taşınır Sicili

Rehin hakkının tesisi ve üçüncü kişilere karşısında hüküm ifade etmesi, rehinli alacaklılar aralarında öncelik hakkının belirlenmesi, rehinli taşınır varlık ile alacağın devrinin tescili ve rehinli amacıyla Rehinli Taşınır Sicili kurulacak.

Rehinli taşınır sicili aleni olacak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sicilin faaliyetlerini defalarca denetlemeye, zorunlu önlemler almaya, sicil, Bakanlıkça alınan önemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlü olacak. Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edecek.

Öteki kanunlar uyarınca bir sicile tescili zorunlu olan taşınır rehinleri, üçüncü kişilere aleyhinde hüküm açıklama etmeyi sürdürecek.

Taşınır rehnin sağladığı güvence, tescilde kayıtlı rehin tutarı ve derecesi ile sınırlı olacak. Rehin, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci ya da daha sonraki derecede de kurulabilecek.

Rehin sözleşmesinde sonraki sırada bulunan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı verilebilecek. Rehin sözleşmesi haricen bir anlaşma ile bu hakkın tanınması halinde sözleşmenin geçerliliği, sicile kayıt edilmesine bağlı olacak.

Aynı taşınır varlık üzerinde derece sırası belirtilmeksizin birdenbire artı rehin hakkı tesis edilmesi halinde ise alacaklıların önceliği, rehnin kurulma zamanına tarafından belirlenecek.

Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı, birincil sırada yer alan rehin alacaklısı, alacağını ayrıntılarıyla almadan bir sonraki rehin alacaklısına ödeme yapılamayacak.

Birleşen veya karışan varlıklar üzerindeki rehin hakları, varlığın birleşme ve karışmadan önceki durumuyla aynı önceliğe sahip olacak. Getirisi üstünde ayrıca bir rehin tesis edilmemiş ise varlığın getirisi üzerindeki öncelik hakkı da başlıca rehinli varlığın öncelik sırasıyla aynı sayılacak.

– Rehin sözleşmesi taraflarının yargı ve yükümlülükleri

Tarafların hak ve yükümlülükleri sözleşmede belirlenecek. Zilyed, rehinli taşınırın değerini koruyacak zorunlu tedbirleri almakla sorumlu olacak ve zilyedin rehinli taşınırın değerini düşüren davranışlarda bulunması halinde, alacaklı hakimde bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilecek. Alacaklıya zorunlu önlemleri olmak için başat göre yetki verilebileceği gibi gecikmesinde risk bulunan hallerde alacaklı, dominant yetki vermeden de zorunlu önlemleri kendiliğinden alabilecek. Hakları zarar görenler, önlem için yapmış olduğu giderlerin tazminini, zarara sebep olanlardan isteyebilecek.

Rehin alacaklısı, rehin veren veya üçüncü bir kişinin zilyetliğinde bulunan rehne konu taşınırı denetleyebilecek ve rehin veren, taşınır varlığın devri ile alacağın devrini sicile kayıt ettirmekle yükümlü olacak.

Taraflar rehin hakkının kurulması öncesinde rehne konu taşınırın değeri için tespit yaptırabilecek. Rehinli taşınır varlığın birleşmesi ya da karışması durumunda ya da temerrüt sonrası hakların kullanımında, alacaklının başvurusu üzerine rehin verenin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesince taşınırın değeri ekspertiz hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere 3 gün içinde saptama ettirebilecek. İtiraz üzerine yapılan bedel tespiti muhakkak kabul edilecek ve iki yıl içinde her yerde bedel tespiti istenemeyecek.

Ekspertiz hizmetlerine ilişkin tavan aidat Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Borçların süresinde ifa edilmemesi halinde alacaklı, birinci derece alacaklı, İcra ve İflas Kanunu gereğince rehinli taşınırım mülkiyetinin devrini talep edebilecek, alacağını Bankacılık Kanunu uyarınca etkinlik bildiren varlık yönetim şirketlerine devredebilecek, zilyetliğin devrine konu olmayan varlıklarda kiralama ve lisans hakkını kullanabilecek.

Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten itibaren 3 iş günü içinde, rehin kaydının sicilden terkini için başvuruda bulunabilecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı hakkında güvence altına alınan borç tutarının onda biri oranında idari para cezasına çarptırılacak.

Rehin veren veya taşınırı rehin yüklü olarak devralanın, rehinli varlığı düzenleme hilafına kullanması, rehinli varlığı alacaklıya kırmak kastıyla imha ya da yıkım etmesi, rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini sicile tescil ettirmemesi ve sicili yanıltmaya yönelik fiillerde bulunması hallerinde alacaklıların şikayeti üzerine teminat altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezasına çarptırılacak.

Bir taşınırı rehin almak suretiyle ödünç para verme işini devamlı yapan kişi, Türk Suç Oluşturan Kanunu’nun 241’nci maddesinde bulunan “tefecilik” suçuna tarafından cezalandırılacak.

Yasayla, 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılıyor. Yasada hüküm bulunmayan hallerde 4721 Sayılı Türk Uygar Kanunu’nun taşınır rehnine ilişkin hükümleri uygulanacak.

Rehin sözleşmesinin düzenlenmesi ile sicilde tesis edilen işlemler vergi, fotoğraf, harç ve kıymetli kağıt bedelinden muaf olacak.

Bu düzenleme, yasalaşmadan önce başlatılan dava ve takiplerde uygulanmayacak.