Liselerde açık uçlu sınav dönemi

“MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Mevzuat”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle 7 Eylül 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bazı hükümler değiştirildi.

Ulusal Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni düzenleme, yargı kararları, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okulların kapatılması, 6638 sayılı kanunla polis kolejlerinin kapatılması, eğitim kurumlarındaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, ortaöğretim birimlerinde değişen ve çoğalan koşullar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldı.

Buna göre, yazılmış sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılmış denetim şeklinde yapılması esası getirildi. Fakat her dersin sınavlarından biri, kısa cevaplı, içten-hatalı, eşleştirmeli veya şimdiden seçmeli testlerle de yapılabilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında, bir ders saati okulda 40 dakika, işletmelerde ise 60 dakika olarak uygulanacak.

İşletmelerdeki mesleki eğitim, günde 8 saat olarak yapılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki bölge ve dal uygulamalarına ilişkin dersler, işletmelerde yapılması durumunda “işletmelerde mesleki eğitim” olarak adlandırılacak.

Okullarda öğretime ara verildiği dönemlerde, okul yönetimleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerince zorunlu önlemler alınacak, işletmelerde maharet eğitimi görebilen öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Düzenleme ile hem eğitim kurumlarında okul spor kulübünün kurulabilmesine imkan verildi.

– Öğrenimini yurt dışında tamamlayanların denklikleri

Yeni düzenlemeye tarafından, 8’inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca “hafızlık” belgesi bahşedilen fakat yerleştirmeye puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine komisyon tarafından yerleştirilecek.

Değişikliğe kadar, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 olacak.

Kültürler arası öğrenci başkalaşım programları çerçevesinde veya ailesinin işi sebebiyle 9, 10 ve 11’inci sınıfları Türkiye’de okuyup 12’nci sınıfı yurt haricen tamamlayarak gelen öğrencilere, düzenlenen eşitlik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu mektep müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilecek.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıfını doğrudan geçen ve yıl sonu başarı puanı 70 olan öğrenciler geçiş yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılacak ve bu zaman devamsızlık süresine dahil edilmeyecek.

Sosyal hizmet, güvenlik ve asayiş birimlerinin devlete ait raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için de özürsüz işe gelmeme süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam işe gelmeme süresi 60 gün olarak uygulanacak.

Yarıyıl ve yaz tatili boyunca işletmelerde mesleki eğitim görebilen öğrencilerin 3308 sayılı kanun dahilinde kullandıkları ücretli ve bedava müsade süreleri devamsızlıktan sayılmayacak ama özürsüz işe gelmeme süresi ücretsiz izin süresinden düşülecek.

– Nakil geçişleri temmuz ayı sonunda

Okullar arasındaki 10’uncu sınıf öğrencilerinin nakil ve geçiş süresi temmuz ayının sonu olarak belirlendi.

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullar ile 6638 sayılı kanunla kapatılan Polis Kolejlerinin öğrencileri için yönetmelikte yer alan ilgili hükümler kaldırıldı.

Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın birincil meslek gününden başlayarak son meslek gününden önce veli tarafından alıştırma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü mektep müdürlüğüne tatbik ile yapılacak.

Okullara nakil başvurularında, başvurunun açık kontenjandan fazla olduğu takdirde 9’uncu sınıflar için Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) üstünlüğüne tarafından tescil ve nakil yapılacak.

Olağan sanatlar ve musiki programı uygulayan Anadolu İmam Konuşmacı Liselerinde açık kontenjan bulunması halinde, yalnızca diğer ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara tarafından eylül ayının son haftasında yapılacak kabiliyet sınavı ile öğrenci nakil ve geçişi yapılabilecek.

Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan eksik olmamak üzere ve dersin özelliğine kadar yazılmış ve uygulamalı olarak ya da bunlardan sadece biriyle müşterek olarak ya da ayrı olarak yapılabilecek.

– Tanıdık Olmayan dil dersine yazılmış ve uygulamalı sınav

Dil ve anlatım ile tanıdık olmayan dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılmış ve uygulamalı olarak yapılacak. Performans çalışması, proje ve diğer araştırmalar ile ilgili değerleme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenecek.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılmış veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin birincil haftası içerisinde iki bölge öğretmeni, bulunmaması halinde biri alan öğretmeni edinmek üzere iki öğretmen tarafından yapılacak.

Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısız olan son derslik öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacak.

Özürleri sebebiyle, hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak.

Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, öğretmenler kurulunca mektep birincisi olarak tespit edilecek. Oysa bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamayacak.

Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini temin etmek nedeniyle “öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerileri hedefleyen” etkinliklerin planlanarak uygulanması da eklendi.

– Engelli öğretmene öncelik

Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu yer alan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak. Özel eğitim sınıflarında devir yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait başvuru belli başlı sınıflarında tayin yapan mektep öncesi öğretmenleri, nöbet görevinden muaf tutulacak.

– Meslek lisesi öğrencilerinin staj süresi 40 gün

Milletlerarası sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak eğitim yapılan havacılık ve denizcilik alanlarında, öğrencilere söz konusu belgelerde kayıtlı akredite yeterliklerin kazandırılabilmesi için öğretmenle birlikte alanında yetkin sanatçı öğreticiler de görevlendirilecek.

Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi tatmin edici olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu iş programı öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini işletmelerle imzalanacak protokole tarafından işletmenin eğitim biriminde sürdürecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günü olacak, bu stajın 15 iş gününe değin olan kısmı 10’uncu sınıfın sonunda yapılabilecek.

Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün bütün sene eğitim kapsamında değerlendirilmeyecek.

Öğrenci nakil olduğunda mektep veli sözleşmesinin yenileneceği hususu da düzenlemeyle hükme bağlandı.

– “Özürsüz devamsızlık” disiplin suçu olmayacak

Yeni düzenlemede, özürsüz devamsızlık ile öğrencinin okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, vasıta-gereç ve malzemeyi vaktinde vermemesi disiplin suçu olmaktan çıkarıldı.

Ders saatleri içerisinde bilişim araçlarının açık tutulmasına ilişkin fiile disiplin cezası getirildi. Kişilere, arkadaşlarına, mektep yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı mektep içinde ve dışarıda sözle, davranışla veya sosyal ağ üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak fiili de disiplin suçu olarak değerlendirilecek.

Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin cezası verilmemesi hüküm altına alındı. Son sınıf öğrencilerine bahşedilen disiplin cezasının dönem sonunda görüşülebilmesine ve okul değişiklik cezasının zamana ast olmadan uygulanmasına imkan sağlandı.

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, mesleki ve teknik eğitim mektep ve kurumlarında ödev yapan atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin adı “atölye ve laboratuvar öğretmeni” olarak değiştirildi.

Selma Kasap

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.